Líheň pro líhnutí drůbeže

Líhnutí je proces, který probíhá za určitých a pro jednotlivé druhy specifických podmínek, kde se ze zárodku vyvíjí nový jedinec. Zárodek pro úspěšný vývoj potřebuje mít odpovídající podmínky prostředí. Důležitou vlastností vajec je líhnivost, což je schopnost násadových vajec k líhnutí mláďat. Výsledky líhnutí jsou závislé zejména na oplozenosti a kvalitě násadových vajec. Drůbež je možné líhnout přirozeně nebo uměle.


Líheň pro líhnutí drůbeže

Líhnutí je proces, který probíhá za určitých a pro jednotlivé druhy specifických podmínek, kde se ze zárodku vyvíjí nový jedinec. Zárodek pro úspěšný vývoj potřebuje mít odpovídající podmínky prostředí. Důležitou vlastností vajec je líhnivost, což je schopnost násadových vajec k líhnutí mláďat. Výsledky líhnutí jsou závislé zejména na oplozenosti a kvalitě násadových vajec. Drůbež je možné líhnout přirozeně nebo uměle.

Přirozené líhnutí

Přirozené líhnutí probíhá pod kvočnou a je v současné době ojedinělé i v drobnochovech. Sedící kvočna zajišťuje pět hlavních činitelů, které jsou důležité pro vývoj zárodku. Jsou to teplota, vlhkost, složení a proudění vzduchu, obracení vajec. Těchto pět základních činitelů musí také dobře zajistit umělá líheň.

Umělé líhnutí

Umělá líheň musí být vybavena zařízením, které zajišťuje ukládání a obracení vajec v lískách, regulování teploty, relativní vlhkosti a výměny vzduchu. Musí být snadno čistitelná a umožňovat snadnou manipulaci s násadovými vejci.

Líhně, které se používají pro umělé líhnutí se dělí na jednoprostorové a víceprostorové.

Jednoprostorové líhně mají menší kapacitu a vejce v dané líhni zůstávají po celou dobu inkubace. Větší líhně se skládají ze dvou částí – samostatná předlíheň a samostatná dolíheň.

V předlíhni jsou vejce větší část inkubace a musí se každé cca 2 – 4 hod. naklápět, aby nepřilnul zárodek ke skořápce a nedošlo k jeho odumření. Dolíheň se používá na poslední část líhnutí a vejce se do líhně překládají 2 až 3 dny před ukončením líhnutí.

Teplota a vlhkost v každém typu předlíhně (resp. dolíhně) se musí vždy řídit návodem konkrétního výrobce každého typu stroje.

Důležitá je vždy správná volba velikosti – kapacity a počtu strojů pro předpokládaný požadavek množství vylíhlých mláďat v určitém čase.

V případě neobsazenosti celé kapacity stroje je třeba osazovat lísky rovnoměrně a vyváženě, aby proudící vzduch nefoukal jen prázdným prostorem, ale byl vždy nucen profoukávat nasazená vejce.

Dílčím nasazováním vajec je většinou způsob, kdy se vkládá vždy 1/3 (resp. ¼) kapacity předlíhně a toto množství se i následně dolihuje. To znamená, že z celkové kapacity předlíhně se každý týden dolihuje její třetina kapacity a v líhni jsou vejce trojího věku. Čtvrtinový systém se uplatňuje při líhnutí krůťat, popřípadě vodní drůbeže. Vejce se nasazují 1x týdně, čtvrtina kapacity. Jedna třetina nasazování odpovídá době líhnutí slepice  = 21 dní a jedna čtvrtina nasazování odpovídá době líhnutí hus = 28 dní. U kuřat se používá také šestinový systém. Vejce se nasazují do líhně 2x týdně. Jedna dolíheň pak stačí pro dolihování ze dvou předlíhní.

Významným faktorem, který ovlivňuje vývoj zárodku, je správná teplota. Teplo umožňuje růst a vývoj zárodku a minimální teplota na obnovení rýhování vajíčka po vložení vejce do líhně je 37 ºC.

Zárodek má během inkubace poměrně přesné požadavky vůči výkyvům teploty. Během líhnutí by teplota měla kolísat maximálně v rozmezí 0,1-0,3 ºC podle fáze líhnutí. Odchylky od optimální teploty bývají příčinou nenormálního vývinu zárodku, prodloužení či zkrácení inkubace. Požadavky na teplotu jsou pro líhnutí jednotlivých druhů drůbeže rozdílné. Kritická teplota je již kolem 39  ºC pro vejce všech druhů drůbeže.

Doporučujeme tedy při výběru líhně zvážit potřebnou kapacitu zejména pro budoucí využití a pravděpodobnost rozšíření chovu. Kvalitní líhně vám při dobrém servisu budou sloužit desítky let.

Naše líhně jsou prověřené dlouholetými zkušenostmi. Při správném používání a při nasazování kvalitních vajec zaručujeme 90% líhnivost z oplozených vajec.